Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Dorobek

Strona główna » Dorobek

wielkość tekstu: A | A | A

Wybrane publikacje:

1. Wcisło E., Bronder J., Bubak A., Rodríguez-Valdés E., Gallego J. L.R.: Human health risk assessment in restoring safe and productive use of abandoned contaminated sites, Environmental International, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2016.05.028

2. Magliulo V., Toscano P., Grimmond S., Kotthaus S., Järvi L., Setälä H., Lindberg F., Vogt R., Staszewski T., Bubak A., Synnefa A., Santamouris M.: Environmental measurements in BRIDGE Case Studies, In: Understanding Urban Metabolism, A tool for Urban Planning, Edited by Chrysouliakis N., Castro A. E. and Moore E., ISBN 978-0-415-83511-4, str. 45-57

3. Bubak A., Płaza G., Gzyl J., Puglisi E., Nałęcz-Jawecki G., Wasilkowski D.: Ecological Risk Assessment for Jaworzno Site, W: Monografia „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011”, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Lędziny, IETU Katowice, ISBN 978-83-930319-1-7, 2012, str. 23-32

4. Jaros B., Staszewski T., Bubak A., Bronder J, Gorgoń J.: Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju dla potrzeb efektywnego wykorzystania terenu na przykładzie Gliwic - projekt BRIDGE, W: Monografia „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011”, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Lędziny, IETU Katowice, ISBN 978-83-930319-1-7, str. 241-249

5. dr Trząski L., dr inż. Gzyl G., mgr Kura K., mgr Łabaj P., dr inż. Gzyl J., dr inż. Wcisło E., dr Bubak A., dr hab. Płaza G., mgr Krzyżak J., mgr Bartyzel A., Ertel T., Kirchholtes H. J., von Schnakenburg P., Zanini A., Alberti L., Lombi S., Lorenzo C., de Salvia A., Bagnato F., Bertoldo S., Pedron R., Tornielli V., Gnocchi A., Ocelka T., Kohout P., Pavliska L., Kovanic P.: Transnational Guideline for Implementing Innovative Tools for Remediation, FOKS Project Consortium, ISBN 978-83-930319-4-8, Katowice, marzec, 2012, 42 strony

6. dr Trząski L. , dr inż. Gzyl G., mgr Kura K., mgr Łabaj P., dr inż. Gzyl J., dr inż. Wcisło E., dr Bubak A., dr hab. Płaza G., mgr Krzyżak J., mgr Bartyzel A., Ertel T., Kirchholtes H. J., von Schnakenburg P., Zanini A., Alberti L., Lombi S., Lorenzo C., de Salvia A., Bagnato F., Bertoldo S., Pedron R., Tornielli V., Gnocchi A., Ocelka T., Kohout P., Pavliska L., Kovanic P.: Identyfikacja kluczowych źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych i koncepcja remediacji. Zastosowanie innowacyjnych narzędzi badawczych, FOKS Project Consortium,ISBN 978-83-930319-8-6, Katowice, marzec, 2012, 42 strony

7. Bubak A., Gzyl J.: Wykorzystanie wyników oceny ryzyka ekologicznego do priorytetyzacji źródeł zagrożeń środowiskowych pestycydami w miejscu badawczym w Jaworznie, W: Warsztaty Naukowe „Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych”, IUNG-PIB, ISBN- 978-83-7562-114-3, Puławy 2012, str. 21-22

8. Bubak A., Nowak E., Włodarczyk C.: Wykorzystanie oceny oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi w zarządzaniu środowiskowym i zdrowiu publicznym, Medycyna Środowiskowa/Environmental Medicine, 2009, 12 (2) p. 7-13

9. Bubak A., Nowak E: “Buzz” around electromagnetic fields: a Lengthy environmental HIA in Poland, in Wismar M., Blau J., Ernst K., Figureas J: The Effectiveness of Health Impact Assessment, Scope and limitation of supporting decision-making in Europe, WHO 2007 ISBN 978 92 890 7295 3, pp. 225-233,

10. Biesiada M., Bubak A.: Przedsięwzięcia na terenach wiejskich a oceny oddziaływania na zdrowie – źródła oddziaływań a uregulowania prawne (Enterprises in rural areas and assessment on their effect on health – sources of effects vs. legal regulations), Monografia “Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie” (Contamination of work and habitation environment in agriculture), Instytut Medycyny Wsi, 2005, ISBN 83-7090-093-3, p. 327-332, in Polish, abstract in English

11. Biesiada M., Bubak A.: Wykorzystywanie ocen oddziaływania na zdrowie w procesie planowania przedsięwzięć na terenach wiejskich – analiza przykładów (Application on Health Impact Assessment in the process of enterprise planning in rural areas – analysis of examples), Monografia “Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie” (Contamination of work and habitation environment in agriculture), Instytut Medycyny Wsi, 2005, ISBN 83-7090-093-3, p. 333-339, in Polish, abstract in English

12. Stróżyk, M. Mielzyńska, D. Warzecha, L. Bubak, A.: Mutagenic activity of the polyaromatic fractions of organic compounds isolated from the extract of airborne particulate matter, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2000, VOL 33; PART 2, pp. 167-176

13. Siwińska E., Mielżyńska D., Bubak A., Smolik E.: The effect of coal stoves and environmental tobacco smoke on the level of urinary 1-hydroxypyrene. Mutat Res. 1999 Sep 30;445(2):147-53.

14. Mielżyńska D., Siwińska E., Bubak A.: Narażenie ludności zamieszkałej w pobliżu wysypiska “Łubna” na substancje mutagenne”, Medycyna Środowiskowa, 2, 1, 41-46, 1999

15. Siwińska E., Mielżyńska D., Smolik E., Bubak A., Kwapuliński J.: Evaluation of intra- and interindividual variation of urinary 1-hydroxypyrene, a biomarker of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons. Sci Total Environ. 1998 Jun 30;217(1-2):175-83.

16. Zejda J.E., Skiba M., Król B., Jędrzejczak A., Bubak A.: Stężenie ołowiu i parametry hematologiczne krwi w populacji dzieci zamieszkałych w Bytomiu, Padiatria Polska LXXIII, 1998, 4: 297-304 (Lead concentrations and blood haematological parameters in children population living in Bytom)

17. Mielżyńska D., Siwińska E., Bubak A.: Genotoksyczność 13 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wybranych systemach in vitro, 1998 – pozycja książkowa

18. Mielżyńska D., Braszcyńska Z., Siwińska E., Smolik E., Bubak A., Sokal JA.: Exposure of coke-oven workers to polycyclic aromatic hydrocarbons based on biological monitoring results. Am Ind Hyg Assoc J. 1997 Sep;58(9):661-6.

19. Bubak A., Mielzyńska D., Siwińska E.: Can we detect mutagenic activity of urinary sediment by the Ames test? Int J Occup Med Environ Health. 1997;10(1):47-54.

20. Wytyczne OECD do badań substancji chemicznych, Tom II, członek zespołu tłumaczy części “Toksykologia genetyczna”, IMPiZŚ, Sosnowiec 1997

21. Bubak A., Mielżyńska D., Siwińska E: Badanie efektu mutagennego metabolitów grzybów toksynotwórczych pochodzących z wysypiska odpadów komunalnych, Medycyna Pracy XLVII, 1996, 2:133-141 (Examination of mutagenic effect of toxic fungal metabolites originating from municipal landfill sites, Occupational Medicine)

22. Siwińska E., Mielżyńska D., Bubak A., Braszczyńska Z., Smolik E., Cimander B.: "Urinary 1-hydroxypyrene as a biomarker of environmental exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons"; Proceedings of the Workshop "Monitoring of Exposure to Genotoxic Substances, pp: 75-81, Sosnowiec 1995

 

Projekty UE:

I+DARTS - Innovative and Demonstrative Arsenic Remediation Technologies for Soils (2012-2016), EC LIFE+ Programme (Environment Policy and Governance), UE LIFE11 ENV/ES/000547, podwykonawca, 2013

Focus on Key Sources of Environmental Risks – FOKS (Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych), CENTRAL EUROPE PROGRAMME - COOPERATING FOR SUCCESS, 2008-2012 – uczestnik, koordynator Śląskiej Grupy Konsultacyjnej Projektu FOKS;

SustainaBle uRban plannIng Decision support accountinG for urban metabolism – BRIDGE (Wspomaganie procesu decyzyjnego w zakresie zrównoważonego planowania przestrzennego a metabolizm miast), 7 Program Ramowy Unii Europejskiej, 2008-2011 – uczestnik, koordynator Wspólnoty Praktyków w Gliwicach;

Full-chain and UNcertainty Approaches for Assessing Health Risks in FUture ENvironmental Scenarios – 2-FUN (Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach europejskich) 6 Program Ramowy Unii Europejskiej, 2007-2011 – uczestnik

Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna