Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Ocena oddziaływania na zdrowie ludzi

Strona główna » Oferta » Ocena oddziaływania na zdrowie ludzi

wielkość tekstu: A | A | A

Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper, Ocena Oddziaływania na Zdrowie (OOZ) (Health Impact Assessment (HIA)), zwana także oceną wpływu na zdrowie lub oceną oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi, jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w populacji objętej oddziaływaniem.

Zintegrowana koncepcja oceny oddziaływania środowiska na zdrowie (OOŚZ), w której do oceny oddziaływania na środowisko została włączona procedura oceny oddziaływania na zdrowie zawiera następujące elementy kluczowe:

  1. analizę status quo,
  2. prognozę oddziaływań,
  3. ocenę oddziaływań.

Opracowywana głownie na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
W ocenie oddziaływania na zdrowie mogą być wykorzystywane metody dostosowane i dobrane do: lokalizacji, populacji, rodzaju źródła generującego czynniki szkodliwe, z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych. Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji, szacowane są w sposób ilościowy lub jakościowy oraz prezentowane w formie graficznej. 

 

Ekspertyzę taką opracowuje się dla:

• planowanych przedsięwzięć, które wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
• projektów dokumentów polityk, planów, programów i strategii, które wymagają sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
• projektów koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego, które wymagają sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Procedury ocen oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi DR ANICENTA BUBAK
Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna