Zapewniamy
 • Ocena oddziaływania na zdrowie
 • Ocena ryzyka zdrowotnego
 • Ocena ryzyka ekologicznego
 • Analiza konfliktów społecznych
 • Opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska
Ciekawostki
 • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
 • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
 • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
 • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Ocena ryzyka zdrowotnego

Strona główna » Oferta » Ocena ryzyka zdrowotnego

wielkość tekstu: A | A | A

Czynności niezbędne do wykonania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w związku z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi zostały określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395) określa szczegółowe wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie oraz w ziemi, z uwzględnieniem analizy jej wpływu na zdrowie ludzi i stan środowiska. Na podstawie zapisów § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska ustalane są zawartości dopuszczalne dla substancji o działaniu toksycznym – iloraz zagrożenia (HQ), a dla substancji o działaniu rakotwórczym – ryzyko rakotwórcze (R).

Dopuszczalne zawartości substancji zanieczyszczających w glebie lub ziemi (substancji powodujących ryzyko) ustala się na potrzeby późniejszej remediacji. Metody oceny ryzyka zdrowotnego i ekologicznego pozwalają także wskazać obszary priorytetowe i ustalić kolejność działań, stanowiąc wsparcie dla zarządzających terenem.

 

Zintegrowana ocena środowiska gruntowo-wodnego obejmuje:

• zebranie informacji o terenie,
• określenie występowania populacji ludzkiej narażonej na występowanie czynników szkodliwych,
• rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, ich charakterystykę,
• interpretację danych z monitoringu stanu środowiska,
• oszacowanie ryzyka zdrowotnego lub/i ekologicznego,
• przestrzenną wizualizację wyników,
• wyznaczenie poziomów remediacyjnych w glebie, ziemi i wodach,
• dyskusja optymalnych metod remediacji.

Przygotujemy plan remediacji (wymagany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska) zawierający ocenę występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Plan remediacji zawiera m.in.: 

• identyfikację potencjalnych źródeł narażenia,
• identyfikację (nazwy) substancji powodujących ryzyko
• ocenę szlaków narażenia,
• wyznaczenie zawartości w glebie i w ziemi poziomów substancji powodujących ryzyko, do jakich doprowadzi remediacja.

CENIA-EKSPERTYZY
 

tel.: 576 267 262
e-mail: biuro@cenia-ekspertyzy.pl

 • rejestr_toksykologow
 • UTW_Lazy
 • PWSZ_Nowy_Sacz
 • MZ_2008
 • REACH_2008
Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna