Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

O Firmie

Strona główna » O Firmie

wielkość tekstu: A | A | A

Firma Cenia-Ekspertyzy prowadzi doradztwo w zakresie wpływu czynników środowiskowych na zdrowie człowieka. Wykonywane ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Współtowarzyszącymi metodami służącymi do opisu obserwowanych i prognozowanych skutków zdrowotnych są narzędzia modelowania matematycznego, metody statystycznej analizy danych oraz wykorzystanie systemu informacji przestrzennej (GIS). Wszystkie ekspertyzy zawierają gruntowną analizę stanu prawnego oraz przegląd piśmiennictwa.

 

Opracowania eksperckie, raporty i opinie mogą być wykorzystywane przez:

• prowadzących instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego,
• władających powierzchnią ziemi,
• firmy konsultingowe zajmujące się działalnością z obszaru ochrony środowiska,
• jednostki administracji samorządowej i rządowej (zespolonej i niezespolonej),
• organizacje pozarządowe,
• jednostki naukowe,
• wymiar sprawiedliwości.

 

Prace eksperckie, raporty i inne dokumenty wykonane na zlecenie klienta mogą być niezależnym opracowaniem lub stanowić integralną część większych dokumentacji:

• ocena oddziaływania na zdrowie w raporcie oddziaływania na środowisko,
• ocena oddziaływania na zdrowie w prognozie oddziaływania na środowisko,
• ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na potrzeby oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i planu remediacji.

 

Wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej oraz wykonywaniu opinii w tym obszarze dowodzi, że pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych.

Istnieje konieczność dostarczania informacji na temat wpływu czynników szkodliwych na zdrowie człowieka ograniczające przedłużanie procedur administracyjnych związanych z realizacją nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wsparcie inwestorów przekłada się na konkretny wymiar społeczny i ekonomiczny.

Rozważanie aspektów związanych z oceną ryzyka zdrowotnego i środowiskowego prowadzi do podejmowania efektywnych decyzji w sprawie środowiska i zdrowia ludzi, co w konsekwencji ogranicza możliwe szkody w środowisku i wpływ na zdrowie i życie ludzi.  

 

 

Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna