Ciekawostki
  • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
  • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
  • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
  • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Badania ekotoksyczności odpadów HP14

Strona główna » Oferta » Badania ekotoksyczności odpadów HP14

wielkość tekstu: A | A | A

Niebezpieczne właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”

Zgodnie z art. 2 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) za odpad nie uznaje się „niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty”. Zabrania się używania do prac ziemnych gleby lub ziemi, jeżeli jest przekroczona w nich dopuszczalna zawartość substancji powodującej ryzyko, dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi (art. 101r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). Oznacza to, że zanieczyszczona gleba lub ziemia nie mogą być przemieszczone poza obręb nieruchomości, na której się występują, gdyż z definicji stają się odpadem. Pozostawienie zanieczyszczonego gruntu w jego położeniu stwarza szanse na przeprowadzenie jednego z procesów oczyszczania (remediacji) określonego w ustawie prawo ochrony środowiska. Konieczność przeprowadzenia prac ziemnych wiąże się najczęściej z powstawaniem odpadów. Należy wówczas określić, jaki charakter posiadają odpady. Można w tym celu posługiwać się rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).

Właściwości niebezpieczne odpadu można określić na podstawie zawartości substancji powodujących ryzyko w odpadzie, a także w wyciągu wodnym (test zgodności).

Sposób postępowania z odpadami regulują:

  • Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20),
  • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylające niektóre dyrektywy,
  • Rozporządzenie Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”.

Oferujemy ocenę niebezpiecznych właściwości odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczonej gleby i ziemi, w oparciu o metody ryzyka ekologicznego – badania doświadczalne. Pozwala to na ustalenie niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” na podstawie badań odpadów w miejsce metody sumowania.

Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna