Ciekawostki
 • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
 • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
 • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
 • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Ocena ryzyka ekologicznego - Badania ekotoksyczności gleb

Strona główna » Oferta » Ocena ryzyka ekologicznego - Badania ekotoksyczności gleb

wielkość tekstu: A | A | A

Ocena znaczącego zagrożenia dla stanu środowiska

Kryteria dokonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w związku z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi zostały określone w art. 101 p. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska wynika także z art. 17 b ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187). Dokonując oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, uwzględnia się w szczególności:
1) postać chemiczną, w jakiej występuje zanieczyszczenie i jego biodostępność;
2) możliwość rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia;
3) potencjalne drogi narażenia, z uwzględnieniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w zależności od właściwości gleby, ukształtowania, budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, a także pokrycia terenu;
4) środowisko oraz ludzi, którzy mogliby ucierpieć w wyniku zanieczyszczenia;
5) występowanie na terenie zanieczyszczonym i w jego okolicy zwłaszcza gruntów uprawnych, ogrodów, parków, placów zabaw, terenów sportowych, budynków mieszkalnych i użytkowych, form ochrony przyrody, zasobów wody pitnej i ujęć wody.

Oferujemy wykonanie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska zawierającej powyższe elementy. W odniesieniu do stanu środowiska analizujemy w jakich postaciach mogą występować zanieczyszczenia, przeprowadzamy badania biodostępności substancji powodujących ryzyko dla środowiska gruntowo-wodnego. Wspieramy się nie tylko oceną właściwości substancji powodujących ryzyko wynikającą z rozporządzenia CLP, ale przeprowadzamy także oceną ryzyka ekologicznego - określenie właściwości niebezpiecznych gleby i ziemi HP14, co pozwala na odróżnienie zanieczyszczonej ziemi od odpadów (https://www.cenia-ekspertyzy.pl/ocena-niebezpiecznych-właściwości-odpadów). Dzięki temu nasi klienci w wielu wypadkach mogą uniknąć przeprowadzenia kosztownej remediacji, o ile nie występuje znaczące zagrożenie dla stanu środowiska, przy równoczesnym braku znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Ocena ryzyka ekologicznego obejmuje:

 • zidentyfikowanie czynników szkodliwych,
 • charakterystykę źródeł emisji,
 • informacje o stanie środowiska (identyfikację żyjących gatunków),
 • interpretację danych z monitoringu stanu środowiska,
 • przeprowadzenie testów laboratoryjnych,
 • oszacowanie ryzyka ekologicznego,
 • wyznaczenie dawki docelowej,
 • przestrzenną wizualizację wyników,
 • wyznaczenie poziomów remediacyjnych w glebie, ziemi i wodach,
 • opracowanie zaleceń,
 • dyskusję optymalnych metod remediacji.

Poza tematyką z zakresu gleb i odpadów wykorzystujemy ocenę ryzyka ekologicznego do oceny zanieczyszczenia środowiska wodnego i rozwiązywania problemów z gospodarowaniem ściekami, zwłaszcza na terenie gdzie znajdują się instalacje należące do różnych podmiotów.

Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna