Zapewniamy
 • Ocena oddziaływania na zdrowie
 • Ocena ryzyka zdrowotnego
 • Ocena ryzyka ekologicznego
 • Analiza konfliktów społecznych
 • Opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska
Ciekawostki
 • Zgodnie z Gothenburg Consensus Paper (1999), Ocena Oddziaływania na Zdrowie - OOZ (Health Impact Assessment - HIA) jest kombinacją procedur, metod i narzędzi, dzięki którym potencjalne skutki zdrowotne polityki, programu lub projektu mogą być ocenione wraz z podaniem udziału tych skutków w ...dalej 
 • Substancje rakotwórcze działają bezprogowo. Fizjologia nie wyznacza naturalnego progu szkodliwości. W związku z tym, każde narażenie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu. Jedynie zerowe narażenie daje zerowe ryzyko.dalej 
 • Benzo(a)piren jeden z najlepiej poznanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma właściwości toksyczne, rakotwórcze, mutagenne. Może powodować dziedziczne wady genetyczne u potomstwa i upośledzać płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Pochodzi ze spalania ...dalej 
 • Paracelsus – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik, zwany ojcem nauki zwanej toksykologią jest autorem słów: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo to dawka czyni truciznę”. Dał podstawy do myślenia „ilościowego” o substancjach, właściwego ...dalej 

Ocena ryzyka ekologicznego

Strona główna » Oferta » Ocena ryzyka ekologicznego

wielkość tekstu: A | A | A

Określenie wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska jest wymagane przez:

 • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) - zanieczyszczenie powierzchni ziemi, plan remediacji;
 • ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.) - zanieczyszczenie powierzchni ziemi, działania naprawcze, plan remediacji;
 • ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1688) - kontrola podmiotów korzystających ze środowiska, państwowy monitoring środowiska.

Ocena ryzyka ekologicznego pozwala zidentyfikować obszary priorytetowe, ustalić kolejność działań remediacyjnych. Jest elementem systemu wspomagania decyzji zarządzania środowiskiem. Może być wykonywana łącznie z oceną ryzyka zdrowotnego lub jako niezależna ekspertyza.

Ocena ryzyka ekologicznego obejmuje:

 •     zidentyfikowanie czynników szkodliwych (substancji powodujących ryzyko),
 •     charakterystykę źródeł emisji,
 •     informacje o stanie środowiska (identyfikację żyjących gatunków),
 •     interpretację danych z monitoringu stanu środowiska,
 •     oszacowanie ryzyka ekologicznego,
 •     wyznaczenie dawki docelowej,
 •     przestrzenną wizualizację wyników,
 •     wyznaczenie poziomów remediacyjnych w glebie, ziemi i wodach,
 •     opracowanie zaleceń,
 •     dyskusja optymalnych metod remediacji.

CENIA-EKSPERTYZY
 

tel.: 576 267 262
e-mail: biuro@cenia-ekspertyzy.pl

 • rejestr_toksykologow
 • UTW_Lazy
 • PWSZ_Nowy_Sacz
 • MZ_2008
 • REACH_2008
Firma Cenia-Ekspertyzy założona przez dr n. biol. Anicentę Bubak przygotowuje: oceny oddziaływania na zdrowie, oceny ryzyka zdrowotnego, oceny ryzyka ekologicznego, analizy konfliktów społecznych, opinie biegłego w sprawach zanieczyszczenia środowiska. Ocena oddziaływania na zdrowie to element raportu oddziaływania na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla zanieczyszczenia powierzchni ziemi (ustalenie poziomów remediacyjnych oraz plan remediacji) określono w Prawie ochrony środowiska. Ekspertyzy cechuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki o środowisku z naukami o zdrowiu, wśród których nadrzędne miejsce zajmuje toksykologia. Do analizy danych wykorzystuje się system GIS. Pomijanie lub marginalizowanie oddziaływania na zdrowie ludzi i warunki ich życia prowadzi do wzrostu konfliktów społecznych. Firma prowadzi także szkolenia.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna